RUKUN DAN SYARAT WASIAT

RUKUN WASIAT 

 • Pewasiat;
 • Penerima wasiat (benefisiari);
 • Harta yang diwasiat; dan
 • Lafaz wasiat

 

SYARAT PEWASIAT 

 • Telah mencapai umur lapan belas tahun;
 • Sempurna akal;
 • Bertindak dengan sukarela dan tidak dipaksa; dan
 • Tidak dihalang daripada mengurus hartanya

 

SYARAT PENERIMA WASIAT (BENEFISIARI) 

 • Diketahui dengan jelas;
 • Boleh menerima harta yang diwasiatkan menurut Hukum Syarak; dan
 • Mempunyai kelayakan untuk memiliki dan mengurus harta yang diwasiatkan menurut mana-mana undang-undang bertulis

 

SYARAT HARTA YANG DIWASIAT 

 • Sesuatu yang boleh dijadikan harta pusaka atau boleh dijual beli semasa hidup pewasiat;
 • Sesuatu yang bernilai dan boleh dipindah milik selepas kematian pewasiat;
 • Sesuatu yang wujud dalam milikan pewasiat, jika ditentukan atau wujud semasa kematian pewasiat, jika tidak ditentukan; dan
 • Sesuatu yang harus dan bukan sesuatu yang haram atau maksiat